Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2020 | Sala Escalante Centre Teatral

Notícies

Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2020

Solicitud Premi de Teatre Infantil Teatre Escalante 2020

Forma de presentació.

Per a la presentació de les obres s’haurà d’omplir un formulari d’inscripció disponible en aquest link emplenant tots els camps requerits i adjuntant un exemplar en format PDF de l’obra.

Posteriorment i dins del termini de presentació de les sol·licituds de participació, la sol·licitud impresa i un exemplar de l’obra en format paper, degudament enquadernada es presentarà en el Registre General d’Entrada de l’Excma. Diputació de València (carrer Serrans, núm. 2  46003 València) o en qualsevol de les formes previstes en la normativa vigent.

En l’obra original es farà constar en la primera pàgina el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor / a. En sobre a part tancat, s’indicarà a l’exterior el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor / a, i s’inclouran les dades de l’autor / a (nom, cognoms, adreça, telèfon de contacte, fotocòpia DNI, una breu referència bibliogràfica i una declaració jurada que està lliure de qualsevol compromís d’edició i no està pendent de resolució en cap altre concurs literari).

Últim dia per a presentació d’obres: 7 d’octubre de 2020