Premi de Teatre Infantil Escalante 2020 | Sala Escalante Centre Teatral

Notícies

Premi de Teatre Infantil Escalante 2020

Premi de Teatre Infantil Escalante 2020

Havent donat compte de l’expedient 129/20/MIT que es tramita en l’Oficina Tècnica de la Delegació Inclusió Social, Memòria Històrica i Teatres, amb vista a l’aprovació de la convocatòria del premi de teatre infantil “Teatre Escalante” 2020, amb la finalitat de fomentar la creació i divulgació del teatre infantil en llengua valenciana.

S’ACORDA

Primer. Aprovar la convocatòria del Premi de Teatre infantil “Teatre Escalante” 2020.

Segon. Aprovar la despesa que comporta i que ascendeix a un total de 5.000 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 311 333.05 481.00 del pressupost de despeses de 2020.

Tercer.- Ordenar la remissió de la convocatòria a la Base de dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el que es disposa en l’article 20.8 de la Llei 38/2003, als efectes assenyalats en aquest precepte, i com a condició prèvia a la seua publicació, en extracte, en el Butlletí Oficial de la Província.

El termini de presentació de sol·licituds queda automàticament suspès, reprenentse quan finalitze aquest estat d’alarma o les seues pròrrogues.

Notícia en Diputació de València

Descàrregues